Klachtenregeling

Een klacht ontstaat vaak doordat mensen elkaar niet goed hebben begrepen. Daarom is het van belang om zo snel mogelijk met elkaar te praten.

Toch is het mogelijk dat u uw onvrede over de samenwerking formeel wenst aan te kaarten en Vertrouwde Handen Bewind hanteert daarom de navolgende regeling:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

De organisatie:
E.J.J. Swinkels handelend onder de naam Vertrouwde Handen Vermogensbeheer.
Postbus 4261
5604EG Eindhoven
06-13346385

Bewindvoerder: degene die het bewind daadwerkelijk uitvoert en daarvoor rekening en verantwoording aflegt.

Cliënt: een persoon die bij Vertrouwde Handen Vermogensbeheer onder bewind gesteld is.

Klacht: een schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie.

Horus: de beroepsvereniging waar de organisatie bij is aangesloten.

Artikel 2

Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van Vertrouwde Handen Vermogensbeheer. Zij kunnen zich bij indiening en behandeling van klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan.

Artikel 3

 1. Een klacht kan worden ingediend door het sturen van een brief. U kunt ook het klachtenformulier gebruiken. Omschrijf uw klacht zo nauwkeurig mogelijk. Voeg kopieën van eventuele bewijsstukken bij. Deze brief kunt u sturen naar de organisatie.
 2. Een klacht wordt binnen vijf dagen na ontvangst in behandeling genomen door de bewindvoerder of diens vervanger. Deze formuleert de klacht zo nodig nader. U ontvangt een ontvangstbevestiging.
 3. De bewindvoerder bepaalt de wijze van behandeling, echter met inachtneming van het volgende:
  1. De bewindvoerder hoort de cliënt in persoon of telefonisch.
  2. De bewindvoerder lost de klacht zo mogelijk direct op.
  3. Indien de klacht niet direct op te lossen is, wordt de klacht in onderzoek genomen, de cliënt wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
  4. Het onderzoek neemt maximaal 28 dagen in beslag, gerekend vanaf de dag van ontvangst van de klacht.
  5. De klacht wordt behandeld door Vertrouwde Handen Vermogensbeheer. De organisatie kan besluiten om een collega bewindvoerder te vragen om het onderzoek uit te voeren ter bevordering van de objectiviteit.
 4. Bij de behandeling van de klacht gaat de bewindvoerder na of de klacht:
  1. In strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de organisatie geldende regeling.
  2. In overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie zich heeft verbonden en/of
  3. Na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.
  4. De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, evenals van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen genomen zijn of zullen worden.

Artikel 4

 1. Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen, indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan zes maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
 2. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen een termijn van twee weken, na ontvangst van de klacht, schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 5

Alle betrokkenen zijn tot geheimhouding verplicht. Dit betekent dat zij alle informatie waarvan zij in, of in verband met, de uitoefening van hun functie kennis dragen niet verder bekend zullen maken dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken zoals deze zijn vastgelegd in dit Reglement.

Artikel 6

Vertrouwde Handen Vermogensbeheer is verantwoordelijk voor het archiveren van de afgedane klachten, dit zal worden bijgehouden in een klachtendossier. Waar mogelijk zal de werkwijze worden aangepast om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

Artikel 7

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als de cliënt zich voor of tijdens de behandeling ter zake van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

Artikel 8

Indien u het oneens bent met de bevindingen van de bewindvoerder kunt u uw klacht voorleggen aan de Horus, met inachtneming van haar toepasselijke klachtenreglement.

Artikel 9

Deze regeling treedt inwerking op 1 januari 2018 en geldt voor onbepaalde tijd. Aan deze regeling wordt bekendheid gegeven door publicatie op de website.