Beschermingsbewind

Van een cliënt:
“Als het over geld gaat dan kan ik niet meekomen. Ik krijg het gewoonweg niet geregeld. Eric-Jan maakt het voor mij mogelijk om me weer te focussen op andere belangrijke dingen in het leven.”

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind, meerderjarigenbewind of bewindvoering is het wettelijke instrument om mensen te beschermen die hun financiële situatie niet zelfstandig kunnen regelen. Vaak geholpen of geadviseerd door hun omgeving wordt gezocht naar een geschikte bewindvoerder. Een bewindvoerder kan een familielid zijn. Vaker wordt echter gekozen voor een professionele bewindvoerder omdat de inspanning die een goed bewind vergt vaak behoorlijk groot is. Ook wordt vaak voor een professionele bewindvoerder gekozen om onenigheid in de familie te voor te blijven.

De aanvraag voor onderbewindstelling wordt ingediend door de persoon of personen voor wie de onderbewindstelling nodig is. De bewindvoerder zal hierbij uiteraard helpen.

Er zijn twee mogelijke aanleidingen voor bewind:
– Rechthebbende kan vanwege fysieke of geestelijke omstandigheden niet zelfstandig de financiën behartigen;
– Er zijn problematische schulden. Schulden worden in het algemeen als problematisch bestempeld als die op basis van het inkomen, na aftrek van de vaste lasten en boodschappen, niet binnen 36 maanden kunnen worden afbetaald.

Het komt regelmatig voor dat beide redenen aan de orde zijn.

Door bewind kan worden voorkomen dat de financiële huishouding door eigen toedoen of door toedoen van anderen (verder) in gevaar komt. Door rust en stabiliteit te brengen in de financiën wordt het voor velen bovendien mogelijk om -met een goed plan- samen te werken naar een bewind-vrije toekomst.

Bewindvoering: hoe komt het tot stand?
De aanvraag

Tijdens het eerste, vaak telefonische, contact wordt besproken welke aanleiding er is om bewind in te stellen. Daarnaast bespreken we uw beeld van onderbewindstelling. Als één of beide redenen voor onderbewindstelling aan de orde is zal er een persoonlijk intake gesprek gepland worden. Het is erg nuttig en wenselijk dat er tijdens dit gesprek een hulpverlener of andere vertrouwenspersoon aanwezig is. Deze kan dan na ons gesprek ook helpen om samen met u nog eens alles door te nemen. De vertrouwensband tussen bewindvoerder en cliënt is erg belangrijk, onze gesprekken blijven uiteraard altijd vertrouwelijk.

Het intake gesprek is naast inhoudelijk functioneel ook het moment om vast te stellen of u en bewindvoerder wel bij elkaar passen. Het bewind gaat immers een behoorlijke tijd duren en het is dan van belang dat er een klik is tussen rechthebbende en de bewindvoerder. De bewindvoerder zal hier tijdens het gesprek nadrukkelijk aandacht aan besteden en het komt voor dat er wordt besloten om niet verder te gaan met de aanvraag omdat de klik er niet is.

Is de klik er dan hebben we tegen het einde van het gesprek een overzicht van de persoonlijke en financiële situatie en en kunnen we beoordelen of bewind haalbaar is. Als dat zo is dan nemen we daarna alle formulieren met u door en maken we het verzoek tot onderbewindstelling op. Het héle proces doorlopen we sámen en in goed overleg.

Enige tijd nadat we het verzoek indienen worden we voor een korte rechtszitting uitgenodigd, waarin de rechter de onderbewindstelling zal uitspreken. De rechter zal ook aangeven welk tarief berekend mag worden. Als uw inkomen rond het bijstandsniveau ligt dan kan de gemeente worden gevraagd om -een deel van-  de kosten te vergoeden. Hiertoe doen we dan een aanvraag voor bijzondere bijstand. De normale tarieven vind u hier.

Wat doet de bewindvoerder

Als het bewind is uitgesproken zal de bewindvoerder  de volgende taken op zich nemen:

 • het ordenen en in kaart brengen van de financiële administratie en schuldenpositie en eventuele beslagen;
 • het bijhouden van de financiële administratie en post;
 • het opstellen van een budgetplan en plan van aanpak;
 • aanvragen van zorg- en huurtoeslag;
 • het betalen van de vaste lasten;
 • het zorgen voor nodige verzekeringen;
 • declareren van nota’s bij de zorgverzekeraar;
 • aanvragen van minimavoorzieningen;
 • beheer van persoonsgebonden budget (PGB);
 • belastingaangifte doen (box 1);
 • regelingen treffen met schuldeisers;
 • het bewaken van de beslagvrije voet;
 • zo nodig voorbereiden voor schuldhulpverlening.

De bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af aan u en aan de rechtbank over het gevoerde beleid. U krijgt bovendien normaal gesproken toegang tot een online verbinding met uw dossier in ons systeem. Hierdoor kunt u doorlopend de stand van uw financiën inzien.

Zelfredzaamheid

Voor velen die onder bewind staan is het uiteindelijke doel om na verloop van tijd weer volledig financieel zelfstandig te zijn. Zonder bewind dus. De bewindvoerder werkt daarvoor met zijn cliënt een plan van aanpak uit dat gericht is op een bewind-vrije toekomst. Cruciaal hierbij is dat de bewindvoerder en cliënt een goed team vormen en het plan nauwgezet uitvoeren.

Toezicht

Op grond van de Wet worden bewindvoerders gecontroleerd. Vertrouwde Handen Bewind valt daarvoor onder de Rechtbank Oost-Brabant, Cluster Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, Postbus 90138, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

In deze korte video wordt bewind nog eens toegelicht.

MAAK SNEL EEN AFSPRAAK